Co trzeba wiedzieć o wyliczeniu składki zdrowotnej u ryczałtowca?

0

Od 2022 roku ze względu na wprowadzenie Polskiego Ładu zmienił się sposób ustalania wartości składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jeśli ktoś rozlicza podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wysokość składki jest zależna od przychodów przedsiębiorcy oraz przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS. Choć nie wolno odliczyć jej od podatku, da się odliczyć ją w części od przychodu do opodatkowania.

Składki zdrowotne dla ryczałtowca – stawki

Składka zdrowotna na ryczałcie jest od 2022 roku uzależniona od osiągniętego przychodu. Składka na ubezpieczenie zdrowotne to 9% podstawy jej wymiaru. Obowiązują tu 3 stawki – 60% przeciętnego wynagrodzenia, jeśli roczne przychody są niższe niż 60 000 zł, 100%, jeśli wynoszą one między 60 000 a 300 000 zł oraz 180%, gdy przekroczą 300 000 zł. Jeśli przedsiębiorca chce ustalić, która stawka go obowiązuje, musi wziąć pod uwagę przychody pomniejszone o składki społeczne, jeśli nie zaliczono ich do kosztów uzyskania przychodów bądź odliczone od dochodu na bazie ustawy o PIT.

Przeciętne wynagrodzenie

Ryczałtowcy chcący wyliczyć ostateczną wartość składki, muszą poznać przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale minionego roku, razem z wypłatami z zysku. Według informacji podanych przez GUS, wynosiło ono w 2022 roku 6 965,94 zł. Więcej informacji można znaleźć w serwisie Poradnik Przedsiębiorcy.

Ryczałtowcy korzystający z uproszczenia a składka zdrowotna

W przypadku osób decydujących się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, istnieje możliwość opłacania składki uproszczonej. Koniecznym warunkiem jest jednak ten mówiący o prowadzeniu działalności przez cały czas trwania poprzedniego roku kalendarzowego. Składka uproszczona nie będzie więc obowiązywała osób, które zawiesiły działalność czy też rozpoczęły ją już w czasie trwania roku. Forma uproszczona dotyczy sytuacji, w których w minionym roku korzystało się z opodatkowania według skali podatkowej, podatkiem liniowym, podatkiem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podczas określania miesięcznej podstawy wymiaru składki można przyjąć kwotę przychodów za ubiegły rok kalendarzowy pomniejszoną o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, pod warunkiem, że nie wliczono ich do kosztów uzyskania przychodów i nie odliczono od dochodu. Osoba ubezpieczona ma obowiązek trzymać się obliczonej w ten sposób miesięcznej podstawy przez cały czas trwania roku kalendarzowego. Gdy rok się skończy, a okaże się, że składka roczna powinna mieć inną wysokość niż suma tych płaconych co miesiąc, konieczne jest uregulowanie niedopłaty bądź możliwe jest otrzymanie zwrotu.

Brak korzystania z uproszczenia

Przedsiębiorcy, którzy nie korzystają z uproszczenia, muszą śledzić przychód na bieżąco. Jeśli przekroczą dany próg, muszą uiścić wyższą składkę zdrowotną już za konkretny miesiąc. Jeśli przychody w ciągu roku zwiększą się do drugiego czy trzeciego pułapu, za ubiegłe miesiące trzeba zapłacić wyrównanie na podstawie stawki obowiązującej za ostatni miesiąc roku.