Na czym polega działanie funduszu inwestycyjnego?

0

Na rynku są dostępne różne rodzaje funduszy inwestycyjnych – mniej lub bardziej ryzykowne. Aby zacząć w nie inwestować, należy zapoznać się z zasadami ich funkcjonowania. Ważne jest, aby świadomie podjąć decyzję o wyborze funduszu, w którym zostaną ulokowane oszczędności.

W Polsce działania funduszy inwestycyjnych określa ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. W niej właśnie zostało zdefiniowane pojęcie funduszu inwestycyjnego.

Fundusz inwestycyjny  jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Fundusz inwestycyjny może zostać utworzony jako:

  • fundusz inwestycyjny otwarty (FIO),
  • specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO),
  • fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ).

Bezpieczeństwo transakcji

Lokowanie kapitału w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych opiera się na ustawowych regulacjach prawnych, które powodują, że inwestowanie jest mniej ryzykowne. Przede wszystkim fundusze inwestycyjne podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, który stoi na straży bezpieczeństwa dokonywanych transakcji oraz dba o ich transparentność. Ustawa nakazuje funduszom oddzielać aktywa spółki zarządzającej fundusze, od aktywów funduszu. Wprowadza również limity inwestycyjne, a aktywa są przechowywane przez depozytariusza. Fundusze mają również w stosunku do klientów obowiązek informacyjny na temat sytuacji finansowej funduszu.

Zakup jednostek uczestnictwa

Osoba, która zdecyduje się na zakup jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, dokonuje zakupu po określonej cenie (w przypadku FIO wycena następuje każdego dnia). Inwestor może na bieżąco śledzić, co dzieje się z jego pieniędzmi. Wartość jednostek zmienia się: czasem przynoszą zysk (wtedy wartość jednostek uczestnictwa rośnie), a czasem przynoszą stratę (wartość jednostek uczestnictwa maleje). O jak najlepsze wyniki dbają eksperci finansowi, którzy dzięki dywersyfikacji i szybkiej reakcji na zmianę kursów mogą podejmować najkorzystniejsze dla inwestorów decyzje.  Inwestorowi pozostaje podjąć rozsądną decyzję, kiedy warto wycofać środki z inwestycji, aby jak najwięcej na niej zarobić. 

Fundusze inwestycyjne w Polsce

Na koniec sierpnia 2022 r. funkcjonowało w Polsce 685 funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 64 TFI. Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez TFI według stanu na koniec czerwca 2022 r. wynosiła 360,7 mld zł. Jednym z nich jest Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty, na który składają się cztery subfundusze: Caspar Stabilny, Caspar Globalny, Caspar Akcji Europejskich oraz Caspar Obligacji. 

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). Caspar TFI oraz Caspar Asset Management SA informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.