Rezolucje PE ws. praw człowieka w Hongkongu, Arabii Saudyjskiej i Iranie

0

Parlament Europejski, odnosząc się do spraw międzynarodowych, przyjął trzy rezolucje dotyczące przestrzegania praw człowieka w Hongkongu, Arabii Saudyjskiej i Iranie.

Sytuacja w Hongkongu

Parlament potępił niedawne przymusowe zamknięcie gazety „Apple Daily” w Hongkongu, ciągłe zamrażanie jej aktywów oraz aresztowania dziennikarzy. Ocenił, że to kolejny krok chińskich władz w celu demontażu wolnego społeczeństwa w Hongkongu oraz zniesienia tam wolności mediów i wolności słowa.

Rezolucja wzywa również władze Hongkongu do zaprzestania nękania i zastraszania dziennikarzy, uwalniania arbitralnie przetrzymywanych więźniów oraz potępia wszelkie próby nakładania kagańców na działaczy prodemokratycznych i ich działalność.

Kara śmierci w Arabii Saudyjskiej

Europosłowie zdecydowanie potępili przeprowadzane w Arabii Saudyjskiej egzekucje nieletnich przestępców, kwestionując zapewnienia, że zniesiono takie praktyki. Przypomniano niedawną egzekucję Mustafy Hashema al-Darwisha za przestępstwa, które mogły mieć miejsce gdy był nieletni, po skazaniu go w niesprawiedliwym procesie i obejmującym zeznanie uzyskane od niego za pomocą tortur.

PE wezwał Arabię Saudyjską do zapewnienia, że wszyscy inni przestępcy nieletni w Królestwie, jak np. więzień z celi śmierci Abdullah al-Howaiti, nie zostaną straceni, i że „zeznania” uzyskane za pomocą tortur zostaną wykluczone z ich spraw.

Sprawa szwedzkiego lekarza w Iranie

W kolejnej rezolucji Parlament wzywa Iran do wstrzymania rychłej egzekucji szwedzko-irańskiego naukowca dr Ahmada Rezy Jalali. Został oskarżony o szpiegostwo i kolaborację z Izraelem i skazany na śmierć. Według europosłów Jalali musi zostać ułaskawiony, natychmiast i bezwarunkowo zwolniony, a także uzyskać pozwolenie na powrót do rodziny w Szwecji. Ponadto europosłowie domagają się wycofania zarzutów wobec innych arbitralnie zatrzymanych obywateli UE i W.Brytanii. 

Zgodnie z tekstem rezolucji Rada powinna rozważyć bardziej ukierunkowane sankcje UE wobec urzędników irańskiego reżimu i podmiotów zaangażowanych w arbitralne zatrzymania i skazywanie na śmierć obywateli UE.

woj/

Źródło informacji: EuroPAP News