Struzik: substancje chemiczne zdominowały rynek wytwarzania produktów; potrzeba strategii UE

0
© European Union / EH

Substancje chemiczne zdominowały prawie cały rynek wytwarzania produktów; wspieramy działania prowadzące do wdrożenia unijnej strategii w tym zakresie – podkreślił marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik, który jest sprawozdawcą opinii Komitetu Regionów ws. bezpiecznych chemikaliów w UE.

Przyjęta w piątek przez Komitet Regionów opinia trafi teraz do unijnych instytucji jako oficjalne stanowisko samorządów UE. Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz nietoksycznego środowiska została opublikowana przez Komisję Europejską pod koniec ub. roku jako jeden z priorytetów Europejskiego Zielonego Ładu.

„Z dużym zadowoleniem przyjmujemy i wspieramy działania prowadzące do wdrożenia strategii w zakresie chemikaliów, gdyż substancje chemiczne zdominowały prawie cały rynek wytwarzania produktów i odgrywają fundamentalną rolę w codziennym życiu” – podkreślił Struzik.

Dodał, że znaczenie tych działań jest szczególne duże w kontekście zdrowia ludzi, ochrony środowiska oraz gospodarki, w tym rozwoju bezpiecznych i zrównoważonych substancji chemicznych.

Komitet Regionów podkreślił w opinii, że kluczowe jest, by we wdrażaniu nowych unijnych przepisów dotyczących chemikaliów uwzględniono opinię całego przemysłu oraz czas potrzebny na przekształcenie zakładów i zarządzanie niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, które muszą zostać wycofane z rynku UE.

Zdaniem samorządowców strategia powinna koncentrować się na stworzeniu równych warunków działania dla wszystkich zainteresowanych stron z UE i spoza niej, ponieważ ma ona ogromne znaczenie dla ochrony innowacyjności i konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw, a zwłaszcza MŚP. W szczególności w odniesieniu do MŚP władze lokalne i regionalne UE zaapelowały, by wymogi były zrozumiałe i łatwe w zarządzaniu administracyjnym, zwracając uwagę, że wiele ważnych informacji jest nadal dostępnych tylko w języku angielskim, co stwarza wyraźną barierę językową.

Według Komitetu Regionów, konieczne są postępy na drodze do suwerenności technologicznej oraz wspieranie badań naukowych i innowacji w UE. W tym kontekście samorządowcy wskazali, że miasta i regiony napotykają szereg barier prawnych, finansowych i technicznych w postępowaniu z chemikaliami, podkreślając, że dotacje i pomoc techniczna umożliwiłyby wsparcie wdrażania strategii w zakresie chemikaliów.

Członkowie Komitetu Regionów ocenili, że bardzo korzystne byłoby wsparcie finansowe z funduszy UE przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie pracowników oraz na rozwój projektów wspierających zrównoważone chemikalia.

Zdaniem samorządowców, unijna baza danych dotycząca bezpieczeństwa chemicznego, która ma zostać utworzona przez Europejską Agencję Chemikaliów, jest potrzebna w celu ustanowienia jednolitego i przejrzystego podejścia do tych substancji. Według Komitetu Regionów, baza ta pomogłaby również w ocenie ryzyka związanego z ich stosowaniem i zarządzaniem nimi.

KR zaproponował również dokonanie przeglądu i wzmocnienie rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji chemicznych i mieszanin (rozporządzenie CLP), a także uproszczenie procedur.

Europa jest drugim co do wielkości producentem chemikaliów na świecie, generując 16,9 proc. światowej sprzedaży. Produkcja chemikaliów jest czwartą co do wielkości gałęzią przemysłu w UE, w której działa 30 tys. przedsiębiorstw (z czego 95 proc. stanowią MŚP) zatrudniających bezpośrednio 1,2 mln osób, a pośrednio 3,6 mln. Niemniej chemikalia o niebezpiecznych właściwościach mogą szkodzić środowisku i zdrowiu ludzi.

Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 27 państw członkowskich. Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów w sprawach dotyczących samorządów.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP