Europosłowie: legalna migracja ograniczyłaby nielegalne przepływy i pobudziła gospodarkę

0

Unijne ramy legalnej migracji zachęciłyby do bardziej uporządkowanej migracji, przyciągnęłyby do Europy potrzebnych pracowników, osłabiły przemytników i handlarzy ludźmi oraz ułatwiły integrację – uznała Komisja Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego.

“Zachęcamy Komisję Europejską do podjęcia nowych i zdecydowanych działań w obszarze legalnej migracji. Rewizja niebieskiej karty dla wysoko wykwalifikowanych pracowników jest nadal w toku, ale rynek pracy w Europie również potrzebuje innych profilów. Na przykład kryzys COVID-19 wyraźnie pokazał brak pracowników w sektorze opieki. Musimy zharmonizować europejską politykę legalnej migracji i ustanowić zorganizowane, przewidywalne i bezpieczne kanały migracji do UE ” – powiedziała sprawozdawczyni, eurodeputowana Sylvie Guillaume z Francji.

 W projekcie sprawozdania, które przyjęto 53 głosami za przy 14 głosach przeciw, Komisja Wolności Obywatelskich skarży się, że legalna migracja była prawie niedostrzegana w polityce migracyjnej UE od 2015 r. Podkreśla jednocześnie, że Nowy Pakt w Sprawie Migracji i Azylu nie zawiera żadnych konkretnych propozycji w tej sprawie.
 

„Polityka UE i krajowa w zakresie legalnej migracji powinna koncentrować się na reagowaniu na niedobory na rynku pracy i umiejętności” – argumentowali europosłowie, wskazując na starzenie się społeczeństwa i kurczącą się siłę roboczą.

 Deputowani zwrócili się o przegląd i rozszerzenie obowiązującego prawodawstwa, ponieważ obecne ramy obejmują głównie zatrudnienie w sektorach o wysokich kwalifikacjach lub wysoko płatnych oraz w korporacjach wielonarodowych, przy czym tylko jedna dyrektywa, która dotyczy pracowników sezonowych, jest ukierunkowana na niskopłatną migrację.
 
W tekście podkreślono ważną rolę przekazów pieniężnych i korzyści, jakie bezpieczna, regularna i uporządkowana migracja przynosi zarówno krajom wysyłającym, jak i przyjmującym. Jednocześnie uznając ryzyko „drenażu mózgów”, europosłowie zasugerowali promowanie migracji cyrkulacyjnej. W tym celu Komisja powinna przeanalizować podejście innych krajów, takie jak system punktowy i modele oparte na wyrażaniu zainteresowania.
 
Według Komisji Wolności Obywatelskich PE Unia Europejska powinna stopniowo odchodzić od podejścia sektorowego i krajowego i określać ogólne zasady wjazdu i pobytu dla wszystkich obywateli państw trzecich poszukujących pracy w Europie. Państwa członkowskie powinny także zharmonizować przyznane im i ich rodzinom prawa.
 
Europosłowie proponują stworzenie puli talentów i platformy dopasowywania, obejmującej wszystkie sektory i poziomy zatrudnienia, która służyłaby jako punkt kompleksowej obsługi dla pracowników spoza UE, pracodawców z UE i organów administracji krajowej. Aby lepiej reagować na potrzeby siły roboczej lub niedobory na rynkach krajowych, zarządzałaby ona podażą umiejętności i dopasowywała ją do uczestniczących państw członkowskich.
 
W raporcie zalecono również ułatwienie i przyspieszenie oceny i uznawania dyplomów, świadectw i innych kwalifikacji zawodowych. Wzmocniłoby to mobilność wewnątrzunijną, co z kolei może przyczynić się do dostosowań na rynku pracy i ogólnego wzrostu gospodarczego w państwach członkowskich.
 
Parlament Europejski planuje omówienie oraz głosowanie nad projektem sprawozdania podczas sesji plenarnej w dniach 17–20 maja.
 
jjk

Źródło informacji: EuroPAP News