Home LifeStyle Hankook Tire przechodzi na wsparcie obsługi oprogramowania SAP oferowane przez Rimini Street

Hankook Tire przechodzi na wsparcie obsługi oprogramowania SAP oferowane przez Rimini Street

0

Wiodący na świecie producent opon planuje wykorzystać środki i zasoby zaoszczędzone dzięki przejściu na wsparcie oferowane przez podmiot zewnętrzny na dalszy rozwój technologii opartej na sztucznej inteligencji i czujnikach cyfrowych.

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)– Rimini Street, Inc(Nasdaq: RMNI), międzynarodowy dostawca oprogramowania i usług dla przedsiębiorstw, największy dostawca wsparcia technicznego dla produktów Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosił dziś, że wiodący na świecie producent opon Hankook Tire przechodzi na wsparcie obsługi oprogramowania SAP ECC 6.0 oferowane przez Rimini Street. Skorzystanie ze wsparcia Rimini Street pozwoliło Hankook Tire zmniejszyć roczne koszty utrzymania o 50%. Zaoszczędzoną w ten sposób kwotę spółka planuje przeznaczyć na rozwijanie innowacyjnych możliwości technologicznych, w tym rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji i czujnikach cyfrowych.

Uzyskanie ultraresponsywnego wsparcia dla oprogramowania ERP i optymalizacja koszów informatycznych

Założona w 1941 r. spółka Hankook Tire była pierwszą koreańską firmą motoryzacyjną produkującą opony, która stopniowo zyskała status lidera na ogólnoświatowym rynku producentów opon. Hankook Tire działa obecnie w ponad 180 krajach, posiada 8 zakładów produkcyjnych i 5 ośrodków B+R w różnych częściach świata, zatrudniając łącznie ponad 20 tys. pracowników. Dział informatyczny spółki zaczął analizować możliwości uzyskania wsparcia od podmiotu zewnętrznego w związku z zapotrzebowaniem na bardziej rozległą wiedzę techniczną z zakresu oprogramowania dla przedsiębiorstw i usługi wsparcia dla zindywidualizowanych w znacznym stopniu aplikacji SAP ECC 6.0. Wysoka jakość wsparcia oferowanego przez spółkę Rimini Street skłoniła Hankook Tire do skorzystania z jej usług, w tym wysokiej klasy, ultraresponsywnego wsparcia dla oprogramowania SAP.

„Utrzymanie wydajności i możliwie jak najwyższego poziomu działalności jest dla nas niezwykle ważne. Znajdujemy się teraz na etapie transformacji cyfrowej i dążymy do innowacyjności i doskonałości technologicznej w ramach naszych zasadniczych działań – powiedział Seyul Ryu, dyrektor ds. cyfryzacji i informacji w Hankook Tire. – Globalna dostępność i specjalistyczne wsparcie inżynieryjne spółki Rimini Street skłoniły nas do przejścia, w ramach kluczowego dla naszej działalności oprogramowania ERP, na oferowane przez nią wsparcie, które zwiększy naszą wydajność i pozwoli uwolnić zasoby na rzecz maksymalizacji działań produkcyjnych”.

Specjalistyczne wsparcie inżynieryjne dostępne na całym świecie, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu

Podobnie jak wszyscy klienci Rimini Street, Hankook Tire ma przydzielonego inżynieria wsparcia (ang. Primary Support Engineer; PSE), którego doświadczenie w zakresie oprogramowania klienta wynosi średnio 15 lat, wspieranego przez zespół inżynierów funkcjonalnych i technicznych. Wszyscy klienci otrzymują również umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług, które cieszą się renomą w branży i obejmują odpowiednio dziesięciominutowy (P1) lub piętnastominutowy (P2) gwarantowany czas reakcji na problemy krytyczne (P1 ).

„Większość firm produkcyjnych, w tym także Hankook Tire, skupia się na innowacjach w tym wymagającym środowisku biznesowym. Rimini Street umożliwia tym podmiotom odzyskanie kontroli nad mapą drogową informatycznych działań, zwiększanie wydajności i uwalnianie funduszy, które można przeznaczyć na innowację, w połączeniu z wizją biznesu ukierunkowaną na konkurencyjność i rozwój – powiedział Hyungwook „Kevin” Kim, dyrektor główny Rimini Street na region Korei. – Spółka Rimini Street pomogła już ponad 4 tysiącom klientów z całego świata zyskać poczucie spokoju, zapewniając im specjalistyczne wsparcie inżynieryjne dostępne przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu, dziesięciominutowy gwarantowany czas reakcji na problemy krytyczne, a także fachową poradę techniczną i funkcjonalną, celem zmaksymalizowania korzyści z aktualnej inwestycji w oprogramowanie”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne, zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Dotychczas ponad 4000 organizacji globalnych sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500 i Fortune Global 100 ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania i skutki operacyjne i finansowe pandemii COVID-19 dla działalności spółki oraz powiązane skutki ekonomiczne, a także działania podejmowane przez organy rządowe, klientów lub inne podmioty w reakcji na pandemię COVID-19; katastrofy, które zakłócają prowadzenie działalności spółki lub jej bieżących lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflacja i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalających na sfinansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie, w tym możliwość przeprowadzenia ogłoszonego wcześniej przez Rimini Street częściowego wykupu akcji uprzywilejowanych serii A na warunkach opisanych w Sprawozdaniu Bieżącym Rimini Street złożonym na formularzu na formularzu 8-K dnia 16 marca 2021 r.; zmiany w opodatkowaniu i przepisach prawa; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu wzrostem w sposób rentowny; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usług zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usług dla Sales Cloud i Service Cloud oferowanych przez Salesforce oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w najbliższej przyszłości; utrata jednego lub więcej członków zespołu zarządzającego Rimini Street; niepewność co do długoterminowej wartości kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Rocznym Rimini Street złożonym na formularzu 10-K dnia 3 marca 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne sprawozdania i inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210330005134/en/

Źródło: Rimini Street, Inc.

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

NO COMMENTS

Exit mobile version